Wol** Wol Staat Voor 'Welfsels Met Weggenomen Onderlaag'  thumbnail

Wol** Wol Staat Voor 'Welfsels Met Weggenomen Onderlaag'

Published Mar 13, 24
7 min read

Zij krijgt nr. 45 (36410-VII (stalton welfsels) - Welfsels. Mevrouw (CDA): Dank je wel, voorzitter. Ik begon mijn betoog door te zeggen dat woningnood al sinds 1850 een continue uitdaging is op de politieke agenda. De minister gaf in zijn inleiding aan dat we tien jaar geleden hadden moeten beginnen. Ik denk dat anticiperen op wat nodig is om mensen in een betaalbare woning te kunnen laten wonen, nooit stopt

Voorzitter. We zoeken met elkaar naar oplossingen, en een deel van die oplossingen zit in financiële middelen, omdat plannen niet meer rondrekenen - stalton welfsels. Structurele financiering zal daarvoor nodig zijn, en ik maak me zorgen over de kerstboom die we aan het optuigen zijn aan diverse potjes en stimuleringsmiddelen, met voor ieder potje een eigen specifiek doel en een eigen administratie, een eigen controle en een eigen toekenningsapparaat

De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de woningbouw terugvalt en er meer maatregelen nodig zijn om de bouwproductie op gang te houden; overwegende dat Nederland op basis van de Europese regelgeving lidstaten een verlaagd btw-tarief mag toepassen op de bouw van woningen in het kader van sociale huisvesting; overwegende dat met het verlagen van het btw-tarief naar 9% de bouw fors kan worden gestimuleerd en dat uit onderzoek is gebleken dat de tijdelijke verlaging van de btw voor nieuwbouw een effectief bewezen beleidsmaatregel was tijdens het vorige bouwinfarct; verzoekt de regering te onderzoeken of en op welke wijze een tijdelijke verlaging van het btw-tarief voor de bouw van sociale en middeldure koop-en huurwoningen door institutionele beleggers en woningcorporaties kan worden vormgegeven, zonder dat dit een prijsopdrijvend effect heeft, en gaat over tot de orde van de dag. (stalton welfsels)

Zij krijgt nr. 48 (stalton welfsels) (36410-VII. Mevrouw (PvdD): Dank u, voorzitter. Ook ik vind het fijn en goed dat we hier vandaag in de plenaire zaal zeker ook gesproken hebben over de ruimtelijke ordening, en dat we met elkaar het debat hebben kunnen aangaan. Ik heb zonet mijn vragen over het antwoord van de minister over de Omgevingswet heel even laten zitten om daar nu, in tweede termijn, toch nog even op terug te komen

Technische Brochure Wx

In mijn eerste termijn zei ik gekscherend: ergens hoop ik dat hij nog wordt uitgesteld, wetende dat 1 januari nadert - stalton welfsels. Want het gedachtegoed in die Omgevingswet heeft, als ik hem goed beluister, ook de minister goeddeels achter zich gelaten. Ik ben dan ook op zich blij dat de minister in zijn beantwoording zegt dat hij voor goed rentmeesterschap wil gaanHet is juist het probleem dat er in de Omgevingswet geen zekerheid voor wordt geboden. Die gaat vooral kansen bieden voor meer economische benutting van onze omgeving. In de Omgevingswet strijden het benutten en het beschermen van de omgeving juist continu om voorrang (stalton welfsels). Ook in de Nota Ruimte zie ik dat weer terug: het benutten en het beschermen van de omgeving zijn twee punten die echt niet altijd met elkaar in overeenstemming kunnen worden gebracht

De omgeving zou dus in principe beschermd moeten zijn - stalton welfsels. De omgeving is echter beschermd totdat iemand zich meldt om die omgeving te benutten, en dan niet meer. Wat de Partij voor de Dieren betreft werkt bescherming niet op die manier. stalton welfsels. Bescherming moet je juist bieden op het moment dat de druk vanuit economische belangen wordt opgevoerd

Daarom heb ik toch nog één motie over de Omgevingswet. Ik hoop natuurlijk niet dat dat een afronding is. Ik ga hem wel indienen, gewoon omdat ik vind dat we die poging nog moeten wagen. De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat sinds de motie-Pieper (32123-XI, nr - stalton welfsels. 16) in 2009 is gewerkt aan de Omgevingswet, dat die nu in 2024 in werking dreigt te treden, maar dat het denken sinds die tijd drastisch is veranderd en de wetgeving diametraal staat tegenover wat er nu nodig is; van mening dat verdere decentralisatie van het omgevingsbeleid, een mindere rechtspositie voor de burger en een minder stevige bescherming van bijvoorbeeld natuur en gezondheid, geen wenselijke ontwikkeling is; constaterende dat minister van staat Sorgdrager en oud-minister Van Aartsen dit jaar nog adviseerden om de Omgevingswet niet in te voeren; verzoekt de regering de inwerkingtreding van de Omgevingswet opnieuw uit te stellen en te onderzoeken hoe de Omgevingswet ordentelijk kan worden ingetrokken, en gaat over tot de orde van de dagZij krijgt nr. 49 (36410-VII (stalton welfsels). Mevrouw (PvdD): Voorzitter. Dan nog heel kort over dat extra straatje erbij. Ik blijf me zorgen maken over de natuur. Ik blijf dat vooral doen omdat ik zie dat "benutten en beschermen" er toch niet altijd voor zorgt dat we blijven beschermen. stalton welfsels. Ik hoop dan ook echt dat de woorden van deze minister geborgd gaan worden, en dat we op die manier zeker weten dat de natuur geen schade gaat ondervinden op het moment dat we dat extra straatje erbij gaan bouwen

Wol** Wol Staat Voor 'Welfsels Met Weggenomen Onderlaag'

De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat door de hoge woningnood er animo is voor het plan om op verschillende plekken een "straatje erbij" te bouwen; constaterende dat de natuur in slechte staat verkeert, er nog duizenden hectares nieuwe natuur ontwikkeld moeten worden en de bestaande natuur dus bescherming verdient; constaterende dat het onvoldoende beschermen van de natuur, zoals Nederland wettelijk verplicht is, al eerder tot het stilleggen van de bouw heeft geleid; spreekt uit dat een "straatje erbij" alleen kan als dit de natuur niet schaadt, maar er juist ruimte wordt gemaakt om natuur te herstellen en ontwikkelen, en gaat over tot de orde van de dag. - stalton welfsels

Zij krijgt nr - stalton welfsels. 50 - stalton welfsels (36410-VII. De heer (ChristenUnie): Voorzitter, dank. Dank ook aan de minister voor zijn antwoorden en voor de coöperatie. Hetzelfde geldt ook voor de collega's. Ik heb twee korte moties. De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat het Drinkwaterbesluit uitsluitend toestaat dat op het dak opgevangen regenwater als huishoudwater wordt gebruikt voor toiletspoeling; verzoekt de regering, mits uit het in gang gezette onderzoek geen onoverkomelijke bezwaren ten aanzien van de volksgezondheid naar voren komen, het Drinkwaterbesluit aan te passen, zodat niet alleen op het dak opgevangen regenwater als huishoudwater kan worden gebruikt, en tevens mogelijk te maken dat huishoudwater voor meer toepassingen dan toiletspoeling gebruikt kan worden, onder borging van de volksgezondheid, en gaat over tot de orde van de dag

Zij krijgt nr (stalton welfsels). 51 (36410-VII. De heer (ChristenUnie): De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat de regering voorstelt gemeenten op korte termijn pre-soortenmanagementplannen op te laten stellen om de isolatieopgave doorgang te kunnen laten vinden; overwegende dat de nationale isolatieaanpak hierdoor flinke vertraging dreigt op te lopen, wat absoluut voorkomen moet worden; verzoekt de regering gemeenten te ondersteunen in het opstellen van pre-SMP's met kennis en kunde, en hun de mogelijkheid te bieden de kosten hiervan te dekken uit de middelen voor het Nationaal lsolatieprogramma, en gaat over tot de orde van de dag

Zij krijgt nr. 53 (36410-VII - stalton welfsels. De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de regulering van de middenhuur een opslag van 5% op de WWS-huur toepast voor nieuwbouwwoningen; verzoekt de regering om een heroverweging van de regulering, waarbij zowel de rentabiliteit van nieuwbouw als die van bestaande huurwoningen in overweging wordt genomen, en gaat over tot de orde van de dag

Technische FicheZij krijgt nr. stalton welfsels. 54. stalton welfsels (36410-VII. De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat woningcorporaties ongeveer 2,3 miljoen sociale huurwoningen beheren; verzoekt de regering om woningcorporaties aan te moedigen om woningen te verkopen aan zittende huurders om op die manier kapitaal vrij te maken om nieuwe sociale woningen te bouwen, en gaat over tot de orde van de dagDinsdag 19 september 2023 was het Prinsjesdag (stalton welfsels) (predallen). Op deze derde dinsdag in september begint het nieuwe werkjaar van de Nederlandse regering, waarbij de minister van Financiën de Miljoenennota en de Rijksbegroting aan de Tweede Kamer aanbiedt. In de Miljoenennota staan de belangrijkste financiële plannen en in de Rijksbegroting staat hoeveel geld ieder ministerie krijgt en wat de verwachte uitgaven voor het komende jaar zijn

Navigation

Home

Latest Posts

Welfsels Beton

Published Apr 02, 24
7 min read

Beton Welfsels

Published Mar 26, 24
7 min read